AVÌS LEGAL


CONDICIONS GENERALS

L’estructura d’aquest document de Condicions generals està reflectida a l’índex següent:

 1. INFORMACIÓ GENERAL
 2. USUARIS
 3. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
  a. Política de Privacitat
  b. Formulari de Registre 
  c. Nom de l’Usuari i Contrasenya
  d. Protecció de Menors
  e. Modalitat de Compra sense Registre
 4. CONDICIONS DE PAGAMENT I APLAÇAMENT
 5. MITJANS DE COMUNICACIÓ
 6. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 7. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
 8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

1.   INFORMACIÓ GENERAL

El present document té com a finalitat establir les condicions legals que seran d’aplicació al Portal de Venda Online “Ice Cream”, disponible a l’enllaç: www.maristesvendaonline.com d’ara endavant el LLOC WEB, i tenint el valor d’un contracte entre el GRUPO EDELVIVES i l’usuari del LLOC WEB. Aquest document se’l denominarà AVÍS LEGAL.

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), informem que l’EDITORIAL LUIS VIVES HERMANOS MARISTAS (en endavant, GRUPO EDELVIVES), entitat inscrita al Registre d’Entitats del Ministeri de Justícia, amb el número 1334-i/28-SE/B, és la titular del LLOC WEB.

Les dades identificables del GRUPO EDELVIVES són:

 • Denominació social: EDITORIAL LUIS VIVES HERMANOS MARISTAS.
 • Número d’Identificació Fiscal, N.I.F.: R5000274J.
 • Adreça a efectes de notificacions: ctra. de Madrid, km. 315,700; C.P. 50.012, Saragossa (España).
 • Correu electrònic: info@edelvives.es (a efectes d’informació); lopd@edelvives.es (per qualsevol qüestió relativa a la protecció de dades personals, exercici de drets ARCO, etc.).

L’accés a determinats continguts oferts a través d’aquest LLOC WEB pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes Condicions Generals. Així, les Condicions Comercials aplicables a les compres realitzades al LLOC WEB (condicions de compra, modalitats de pagament admeses, política de devolucions, condicions de finançament, etc.) es troben recollides en apartats habilitats per a aquest efecte.

Es recomana a l’USUARI que, amb anterioritat a l’accés i/o utilització d’aquests continguts i serveis de comerç electrònic, llegeixi atentament les corresponents condicions aplicables.

2.   USUARIS

La utilització del LLOC WEB atribueix la condició d’Usuari (en endavant, USUARI), la qual cosa implica l’adhesió al present AVÍS LEGAL a la versió d’aquest publicada al moment que s’accedeix al LLOC WEB. El GRUPO EDELVIVES es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i la configuració del LLOC WEB, així com el present AVÍS LEGAL. Per això, el GRUPO EDELVIVES recomana a l’usuari revisar curosament l’AVÍS LEGAL cada cop que accedeixi al LLOC WEB.

3.   POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

A continuació s’exposa la Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals aplicable al LLOC WEB sobre la informació que l’USUARI pot facilitar quan faci ús d’aquest.

 • Política de Privacitat

La Política de Privacitat del GRUPO EDELVIVES està presidida pel compliment de la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

En compliment de la matèria establerta a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), el GRUPO EDELVIVES informa que les dades de caràcter personal proporcionades per l’USUARI seran incorporades a un fitxer automatitzat amb titularitat del GRUPO EDELVIVES i la finalitat del qual és la de gestionar i administrar l’accés als continguts del LLOC WEB, prestar serveis de comerç electrònic, elaborar estadístiques d’ús, remetre butlletins informatius i gestionar qualsevol tipus d’incidència als serveis.

Les dades recaptades pel GRUPO EDELVIVES no es comunicaran a tercers, excepte en aquells casos en què estigui permès per l’article 11 de la LOPD i sigui necessari per a la correcta prestació dels serveis i en supòsits expressament autoritzats per l’USUARI (procés d’entrega i devolució de productes a través de centres col·laboradors).

El GRUPO EDELVIVES ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits per la normativa vigent i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques i organitzatives al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les Dades Personals facilitades per l’USUARI.

Els USUARIS que hagin facilitat les seves dades al GRUPO EDELVIVES podran dirigir-s’hi, en qualitat de Responsable del fitxer, amb la finalitat de poder exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers, mitjançant comunicació al correu electrònic lopd@edelvives.es o per correu postal a la següent adreça: A/A: Departamento Legal, Edelvives, c/Xaudaró, 25, 28034, Madrid, amb la referència següent a la seva carta: Exercici de drets LOPD (en aquesta modalitat de notificació, mitjançant correu postal, l’USUARI haurà d’acreditar-se aportant fotocòpies del seu DNI).

 • Formulari de Registre

Per poder accedir als continguts del Portal de Venda Online Maristes, l’USUARI haurà de facilitar les seves dades a través del Formulari de Registre habilitat per a tal efecte. Aquest procediment està presidit pel compliment de la normativa en matèria de Protecció de Dades.

L’emplenament del Formulari de Registre (i fer clic al botó “enviar”) implicarà necessàriament que s’ha informat l’USUARI (en virtut de l’article 5 LOPD) i, en aquest cas, ha donat el seu consentiment (d’acord amb l’article 6 LOPD) al contingut de la present Política de Privacitat.

 • Nom de l’Usuari i Contrasenya

El nom d’Usuari i la Contrasenya d’accés al LLOC WEB són personals i intransferibles: no està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. Per aquest motiu, l’USUARI es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-les en secret, assumint tota la responsabilitat per les conseqüències de la possible divulgació a tercers.

En el supòsit que l’USUARI sàpiga o sospiti de l’ús del seu nom d’usuari i contrasenya per part de tercers, haurà de posar aquesta circumstància en coneixement del GRUPO EDELVIVES al més aviat possible.

 • Protecció de Menors

Els serveis prestats a través del LLOC WEB estan dirigits a majors d’edat, per tant el GRUPO EDELVIVES no té accés a dades personals de menors d’edat. Tot i que existeixen casos excepcionals i de caràcter opcional per a l’USUARI, en què el GRUPO EDELVIVES podria tenir accés a dades personals de menors d’edat proporcionades per l’USUARI, responsable legal del menor d’edat:

 • Quan l’USUARI sol·liciti al GRUPO EDELVIVES la personalització de paquets de productes amb el nom del nen a qui va destinat.
 • Quan l’USUARI sol·liciti la incorporació de dades del menor a les factures emeses pel GRUPO EDELVIVES: en el suposat cas que així estigui indicat per l’USUARI durant la tramitació de la comanda, i de cara a la justificació per part de l’USUARI d’ajudes i subvencions concedides per administracions públiques de caràcter estatal, autonòmic i/o local per l’adquisició de material escolar, tot en conformitat amb la legislació aplicable a les ajudes i subvencions esmentades.

En relació amb aquestes dades, el GRUPO EDELVIVES desplegarà totes les accions descrites als apartats anteriors i previstes a la legislació de protecció de dades de caràcter personal vigent.

El GRUPO EDELVIVES no respondrà en el cas de les dades de menors que s’hagin facilitat sense consentiment del pare, mare o tutor.

 • Modalitat de compra sense registre

Al procés de compra sense registre se li facilitarà a l’USUARI una opció de tramesa ràpida de la comanda, en el qual es sol·licitaran les següents dades: DNI, domicili, nom i cognoms, telèfon, correu electrònic i nom i cognoms de l’alumne, si vol optar a alguna ajuda econòmica per a material escolar. Les dades facilitades per part de l’USUARI en aquest procés es conservaran temporalment únicament durant el període estrictament necessari per a la tramesa i enviament de la comanda.

4.   CONDICIONS DE PAGAMENT I AJORNAMENT

L’USUARI podrà fer el pagament de la seva comanda mitjançant targeta de crèdit o dèbit i a través de PayPal. Aquests serveis es prestaran per tercers; per tant, el GRUPO EDELVIVES no té accés a dades financeres. L’USUARI haurà de llegir atentament els termes i condicions d’aplicació en aquests llocs web.

L’USUARI podrà aplaçar els pagaments relatius a comandes superiors a CENT EUROS (100€)  Hi ha un cost per aquest finançament de 3 euros. Per fer-ho, la targeta de crèdit o dèbit amb què faci el pagament haurà de ser vigent fins a l’ 01/12/2020.

Els terminis de pagament són els següents. En les dates indicades es realitzarà un recàrrec a la targeta:

Depenent del col·legi las opcions de pagament son: 

a)

 • QUARANTA PER CENT (40%): s’abonaran a la data de realització de la comanda.
 • TRENTA PER CENT (30%): s’abonaran el dia 1 d’octubre del 2019.
 • TRENTA PER CENT (30%): s’abonaran el dia 1 de desembre del 2019.

b)

 • Cinquanta per cent (50%) s'abonara en la data de realització de la comanda
 • Cinquanta per cent (50%) s'abonara el dia 1 d'octubre de 2020

 

Amb caràcter previ al càrrec corresponent, el GRUPO EDELVIVES remetrà a l’USUARI un recordatori del pròxim recàrrec a la seva targeta a l’adreça de correu electrònic indicada.

5.   MITJANS DE COMUNICACIÓ

El GRUPO EDELVIVES podrà fer servir la comunicació via correu electrònic i via WhatsApp per tal d’informar l’USUARI de l’estat de tramitació de la seva comanda.

De la mateixa manera, el GRUPO EDELVIVES posa a disposició de l’USUARI un canal de contacte via WhatsApp, que pot fer servir per comunicar-se amb el GRUPO EDELVIVES.

 

6.   DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del LLOC WEB, com poden ser textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, són de l’exclusiva propietat del GRUPO EDELVIVES o de tercers, els drets dels quals el GRUPO EDELVIVES reconeix, i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació nacional i internacional vigent en cada moment. Està prohibit fer ús d’aquests elements sense la prèvia autorització escrita del GRUPO EDELVIVES o dels seus titulars.

L’USUARI s’obliga a fer servir els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 • Fer servir continguts de forma, amb finalitat o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats per l’ordre públic;
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, si no es té l’autorització del titular dels corresponents dels drets o que estigui permès legalment;
 • Vulnerar drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents al GRUPO EDELVIVES o a tercers;
 • Fer servir els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del LLOC WEB per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

L'USUARI respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el GRUPO EDELVIVES pugui sofrir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les Condicions Generals o de la llei en relació amb la utilització del LLOC WEB.

El GRUPO EDELVIVES vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent i estarà legitimat per interrompre i/o eliminar, a la seva entera discreció, els continguts o excloure l’USUARI del LLOC WEB en cas de presumpta comissió completa o incompleta, d’algun dels delictes o faltes tipificades pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualsevol conducta que a judici del GRUPO EDELIVES resulti contrària a la moral, l’ordre, els bons costums o les regles internes del GRUPO EDELVIVES o els seus col·laboradors o diferents segells editorials pertanyents al Grup, o que puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi del GRUPO EDELVIVES o els seus col·laboradors.

La infracció de qualsevol dels drets anteriorment citats poden constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte, d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal. L’incompliment per part de l’USUARI de qualsevol de les condicions facultarà el GRUPO EDELVIVES des del mateix moment per inhabilitar les seves claus d’accés al LLOC WEB.

7.   EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El GRUPO EDELVIVES es reservarà el dret d’interrompre l’accés al LLOC WEB, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través del lloc en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per errades del subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

En conseqüència, el GRUPO EDELVIVES no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del LLOC WEB ni dels seus continguts, de manera que l’ús que en faci l’USUARI serà de la seva única responsabilitat, sense que, en cap moment, puguin exigir-se al GRUPO EDELVIVES.

El GRUPO EDELVIVES no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapin del control del GRUPO EDELVIVES, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’USUARI i/o tingui per origen causes de força major. En qualsevol cas, sigui quina sigui la seva causa, el GRUPO EDELVIVES no assumirà cap responsabilitat sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o lucre cessant. El GRUPO EDELVIVES tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització per a l’USUARI per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del LLOC WEB per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació d’aquests.

8.   LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present Avís Legal, així com les relacions establertes entre el GRUPO EDELVIVES i l’USUARI, es regirà per la legislació espanyola vigent.

El procediment natural per a la resolució d’incidències que puguin sorgir entre l’USUARI i el GRUPO EDELVIVES en l’execució i interpretació dels serveis prestats, és, en primer lloc, el de les converses directes i personals. Només en cas d’ineficiència d’aquestes i excepte disposició expressa en contra de la vigent legislació d’enjudiciament civil, qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre el GRUPO EDELVIVES i l’USUARI se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor.